رياضي پايه ي اول :

 

اين كتاب از نظر محتوا وتصاوير و مفاهيم وتمرين ها ونحوه ي نگارش در حد مطلو ب بوده ولي بر اساس نظر تعدادي از همكاران شاغل در اين پايه با توجه به كتاب بخوانيم از نظر جدول زمان بندي تدريس نوشتن اعداد با حروف هما هنگي ندارد .

 

رياضي پايه ي دوم :

 

از نظر مفا هيم و محتوا وقطع ، كتاب در حد مطلوب بوده ولي اكثر تصا وير روستايي بوده وبه روز نيستند . وهم چنين نوشتن شماره ي تعدادي از صفحات كتاب به حروف به اشتباه در طرف چپ صفحه نوشته شده است كه نياز به اصلا ح دارد وعلا مت تشديد كلمه دوم حذف نشده است  جنس وكيفيت كاغذ كتاب زيا د مطلوب نيست وتمرين هاي تكراري از پايه ي اول زياد است كه باعث خستگي بيش از حد دانش آموزان مي گردد. و درخصوص معرفي پول تصاوير ومطالب به روز نوشته شوند .

رياضي پايه ي سوم :

 

از نظر قطع و تصاوير در حد مطلو ب است ولي با توجه به نظرات تعدادي از همكاران شاغل در اين پايه حجم ومفاهيم كتاب زياد بوده و مطالب زياد باهم ارتباط وپيوستگي ندارند و.تمرين هاي كتاب نسبت به مفاهيم كم است . وشكل سوال 2صفحه ي 7نياز به اصلاح دارد وهم چنين تمرين هاي صفحه ي 23به وسط هاي كتاب منتقل شود ودر صفحه ي 22مفهوم مكعب  مستطيل ومكعب با گسترده ي آنها درصفحات پيش مطابقت ندارد وبراي مفا هيم ميلي متر وسانتي متر توضيح وتمرين اضافي در نظر گرفته شود وبراي گسترده ي مخروط پاسخ دقيق ارايه گرددوبراي مفاهيم نصف وثلث و... تصاوير زيادتر ارايه گردد .

 

ريا ضي پايه ي چهارم :

 

از نظر موضوعات آموزشي گسترده ومتنوع مي باشد ولي تمرينهاي آن با توجه به مطالب درس كم بوده ووقت وزمان بيشتري را براي آموزش نياز دارد وبراي دروسي مثل : ساده كردن كسرها و نوشتن كسرهاي مساوي ومساحت متوازي الاضلاع و... تمرين كافي داده نشده است و بيشتر اندازه هاي داده شده در كتاب دقيق نمي باشد ودر صفحه ي 83 علامت مساوي در مقابل عبارت هاي تقسيم قرار داده نشده ودر صفحه ي180 يكي از تمرين ها نياز به اصلاح دارد.

 

رياضي پايه ي پنجم :

 

كتب از نظر محتوا وتصاوير خوب بوده و مفاهيم ومطالب علمي آن گسترده است   ولي تمرين ها نسبت به مفاهيم وحجم كتاب كم مي باشد وبراي دروس مهمي مثل جمع وتفريق اعداد مخلوط و هكتار و... تكرار وتمرين كافي ارائه نشده است.

 

به طور کلی بهتر است کتب ریاضی مقطع ابتدایی در قطع بزرگ تر ودر دو جلد به صورت کتاب آموزش مفاهیم وکتاب تمرین(کار ) تالیف گردد.

نوشته شده توسط آقاجانلو و رضایی در ساعت 13:50 | لینک  | 

 

ریاضی ووسایل کمک آموزشی

آنچه یک دیدن کند ادراک آن                            سال ها نتوان نمودن  با بیا ن

امروزه رسانه های کمک آموزشی نقش ارزنده ای در مقا طع مختلف آموزش ایفا می کنند.

پیشرفت های روز افزون بشر از یک سو ونیاز های پیچیده ی انسان امروز از سوی دیگر  ضرورت تجدید نظر

 در روش های تعلیم وتربیت را بیش از هر زمان دیگر به ما گوشزد می کند.

آموزش به روش مکاشفه ای به خصوص در تدریس مفاهیم ریاضی یکی از موثر ترین شیوه های آموزش است،

در این روش دانش آموز در مواجهه با مسئله فعالانه به کشف روابط ومفاهیم می پردازد وضمن تمرین وتجربه

به درک واقعی تری از مسئله نائل می گردد.

استفاده ی صحیح از این گونه رسانه ها نیاز به آگاهی ونحوه ی کاربرد آن ها دارد تا در رسیدن به

هدف اصلی یعنی انتقال بیشتر ودرک بهتر مطالب کمک کند.

همچنین عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی یکی  از علل افت در درس ریاضی می باشد.

دام های زمان در تدریس ریاضی:  استفاده نکردن از فناوری آموزشی

کسب رفتار جدید ، در نتیجه تاثیر متقابل فرا گیرنده ومحیط او صورت می گیرد. حواس فراگیرنده مسیر هایی هستند که تاثیرات در یافتی شاگرد از محیط خارج را به مغز او می رسانند. معلم جزئی از جهان خارجی فرا گیرنده است بنا براین تنها وسیله ی ارتباط معلم با فرا گیرنده شاهراهای حواس او هستند.

آموزش که فقط بر یک حس(مثلا حس شنوایی) متکی باشد ،خیلی کم اثرترازآموزشی است که درآن ازچند حس استفاده می شود.

وسایل کمک آموزشی ، اسباب بازی هایی هستند که روش چند حسی در تدریس ریاضیات را ممکن می سازند . ریاضیت تنها از طریق شنیده ودیدن فرا گرفته نمی شود ، بلکه از طریق حس لامسه وحس بساوایی نیز آموخته

 می شود عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی یکی از علل افت در درس ریاضی می باشد.

برای آگاهی از چگونگی تاثیر این علت در افت درسی بچه ها ابتدا باید با مفاهیم وسایل کمک آموزشی آشنا شویم.

 

اهمیت وسایل کمک آموزشی ریاضی:

تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است نشان می دهد که از طریق تدریس معمولی تنها 30 درصد مطالب

از مطالب مورد تدریس یاد گرفته می شوددر حالی که اگر یاد گیری با استفاده ی صحیح از وسایل ارتباطی

به عمل آید میزان یاد گیری افراد تا 75 درصد بالا می رود .درس ریاضیات از جمله دروسی است که دارای

وسایل کمک آموزشی زیادی چه دست ساز وچه آماده بوده وعلم استفاده از آن ها نقش بسیاری بر

افت تحصیلی این درس خواهد داشت.

فواید استفاده از وسایل کمک آموزشی ریاضی:

1-وسایل کمک آموزشی بازده آموزش ریاضی را از لحاظ کمی وکیفی افزایش می دهد.

2-وسایل کمک آموزشی ریاضی می تواند یاد گیری را انفرادی کند.

3- وسایل کمک آموزشی، آموزش را با قدرت بیشتری عملی می کند.

4- وسایل کمک آموزشی دسترسی به فرهنگ وآموزش را به طور یکسان برای همه میسر می سازد.

5- وسایل کمک آموزشی اساس قابل لمس را برای تفکر وساختن مفاهیم فراهم می سازد ودر نتیجه از میزان

 عکس العمل گفتاری دانش آموز می کاهد.

6- مورد علاقه ی زیاد وفراوان شاگردان هستند وتوجه به آن ها را به موضوع اصلی معطوف می سازد.

7- اساس لازم را برای یاد گیری تدریجی وتکمیلی ریاضی آماده می سازد ودر نتیجه یاد گیری را دائمی می کند.

8-تجارب واقعی وحقیقی را در اختیار شاگردان قرار می دهد ودر نتیجه موجب فعالیت ایشان می شود.

9- پیوستگی افکار را موجب می گردد.

10-در توسعه ورشد معنی در ذهن شاگرد موثر هستند.

11-مهارتی را به طور کامل وموثر به دانش آموزان می آموزد.

12-تجاربی را در اختیار شاگردان قرار می دهد که از راه های دیگر امکان ندارد.

استفاده از وسایل آموزشی موجب می شود که دانش آموزان از همه حواس خود جهت یاد گیری مطالب استفاده کنند.از آن جا که 75 درصد از یاد گیری مطالب توسط چشم وبینایی یاد گرفته می شود ، این موضوع باعث شد

 که معلمان بیشتری به استفاده از وسا یل کمک آموزشی ووسایل بصری روی آوردند .

 

 

 

یکی از عللی که تعدادی از معلمان از وسایل کمک آموزشی استفاده نمی کنند این است که فکر می کنند که منظور از وسایل کمک آموزشی همان وسایلی است که فقط به منظور آموزش دانش آموزان وبا هدف وسیله کمک آموزشی از قبل ساخته شده  می باشد. ولی این فکر اشتباهی است ، زیرا با وسایل دور ریختنی ومازاد نیز می توان یک وسیله کمک آموزشی ساخت که به اهداف مورد نظر در برسیم . اگر بخواهیم نتیجه تحقیقات پیاژه وسایر محققین ارزشمند را مورد تدریس ریاضیات به کودکان ، در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوییم وسایل کمک آموزشی را به مدارس ببریم . هیچ معلمی نباید در تدریس ریاضیات به ویژه در سال های اولیه دبستان بدو ن وسیله کمک آموزشی باشد. البته بی درنگ باید تذکر دهیم که منظور ما این نیست که معلم نمی تواند بدون داشتن وسایل از پیش ساخته  وتعیین شده ریاضیات را تدریس کند بلکه یک معلم در  صورتی که مفاهیم

را به درستی درک کند وروش تدریس صحیح داشته باشد ، می تواند حتی از نخود ولوبیا وچوب کبریت نیز

در تدریس ریاضیات استفاده کند. وسایل کمک آموزشی به عنوان عاملی برای تغییر در شیوه ی معلم:

*تغییر در معرفت شناسی:

اکثر معلمان به کتاب های درسی اجازه می دهند که چهار چوب رشته ِی آن ها را به صورت شسته رفته با

کلمات درشت ، تعاریف روشن، عکس های پشت سر هم ومثال هایی روشن از جهان واقعی تعیین کنند.

کلاس ها ی ریاضی غنی از وسایل آموزشی می تواند معلمان را از قید کتاب های درسی آزاد کند.

*تغییر در روانشناسی:

وسایل کمک آموزشی تغییرات مهمی را در تفکر ما راجع به یاد گیری دانش آموزان پیشنهاد می کند.

در محیط های خالی از تکنولوژی سنتی ، دانش آموزان اغلب به عنوان گیرندگان دانش ( در بد ترین شرایط سناریو)یا سازند گان دانش ( در بهترین شرایط) در نظر گرفته می شدند ، دانش آموزان باید بیاموزند که مفاهیم ریاضی را به دقت مورد مو شکافی قرار داده وتا پیدا شدن سطح قابل قبولی از قطعیت به آن ها مظنون باشند .

این کار هم برای معلم وهم برای دانش آموز دشوار ووقت گیر بوده ومستلزم بد بینی وشکاکیت  است.

 

 

راهکار هایی  برای استفاده بهینه از وسایل کمک آموزشی:

1-بهره گیری ازتجارب ارزنده وبرنامه های موفق کشور های مختلف دربه کارگیری وسایل کمک آموزشی ریاضی

2-تهیه کتاب های راهنما برای استفاده ی مطلوب وعملی از وسایل کمک آموزشی درس ریاضی

3-بر گزاری همایش های علمی، کابردی وتخصصی ریاضی برای آشنایی وترغیب بیشتر معلمان

به استفاده از وسایل کمک آموزشی

تکنیک های آموزش ریاضی بر  اساس هوش ریاضی –منطقی

معمولا تفکرات منطقی وریاضی به روش ها ومثال های ریاضی محدود می شود . در این جا با چند نمونه از تکنیک هایی آشنا می شویم که معلم ریاضی می تواند به کمک آن ها تفکر ریاضی ، قدرت استدلال وذهن محاسبه گر را در مخاطبان تقویت کند . این تکنیک ها عبارتند از:

الف)محاسبه وکمیت نمایی

در این روش معلم می کوشد اعداد وارقام به کار رفته در مسائل ریاضی را با زندگی روز مره مرتبط کند واز این طریق مسائل را جذاب کند.در این روش معلم انگیزه فکر کردن ولذت بردن را به کار می گیرد. با این شیوه به دانش آموز توجه داده می شود که ریاضیات بیشتر علم زندگی است تا درسی خاص وزنگی خاص.

توجه به آمار واطلاعات ریاضی در زمینه های تاریخ ، جغرافیا، علوم وسایر موارد زندگی ، ذهن محاسبه گر را تقویت می کند.

برای مثال طرح این سئوال که شما تا به حال چه مدت از عمر تان را در خواب واستراحت گذرانده اید؟  برای دستیابی به این هدف است.

ویا انسان به طور متوسط در طول عمر خود چند لیتر آب می نوشد؟ ویا هر دانش آموز به طور متوسط در طول سال چند کیلو متر راه می رود؟ هر ایرانی در طی 10 سال چند تن غذا می خورد؟ سایر انسان های روی زمین در طی 10 سال چه مقدار؟ این مقدار غذا از کجا می آید؟ وچه می شود؟ ویا پرسش های دیگر از این دست . به کار گیری زبان ریاضی وبیان نمیش کمی موضوعات ساده در زندگی استعداد وقابلیت محاسبه ذهن وتفکر ریاضی افراد را تقویت می کند.

 

ب) طبقه بندی ورده بندی

 هر معلم ریاضی می تواند ، دانش آموزان رل در مقابل اطلاعات وموضوعاتی قرار دهد که ساختاری عقلانی دارند ودر این صورت است که ذهن دانش آموزان بر انگیخته می شود.

ج) پرسش وپاسخ

تفکر مو شکافانه را می توان جانشین شیوه ی سنتی معلم محوری کرد. در این تکنیک دبیر ریاضی با طرح سئوالاتی ، دانش آموزان را به اظهار نظر ودفاع منطقی از تفکر شان وا می دارد

هدف از این پرسش های هدفمند ، تحقیر دانش آموزان ویا به اشتباه کشاندن آنان نیست، بلکه کمک به تقویت تفکر دقیق ، مستدل، موشکافانه ومنطقی است. این تکنیک سبب می شود که دانش آموزان نظر های خود را بر

 پایه ی احساسات یا هیجانات آنی وزود گذر ابراز نکنند ومنطق واستدلال بر فضای کلاس حاکم باشد.

در ریاضی پایه ی دوم راهنمایی دانش آموزان برای محاسبه ی مجموع سه زاویه ی داخل مثلث ابتدا هر زاویه را با نقاله اندازه می گیرند . بعد آن ها را باهم جمع می کنند ونتیجه می گیرند  مجموع زاویه های داخلی هر مثلث 180 درجه می شود.ولی ما بدون اندازه گیری با نقاله وجمع بستن سه زاویه نیز می توانیم به مجموع زاویه های مثلث دست بیابیم. به این شکل که ابتدا مثلث های قائم الزاویه، متساوی الا ضلاع ، متساوی الساقین ومختلف الاضلاع را به رنگ های متفاوت روی مقوا در می آوریم . سپس هر مثلث را سه قطعه  میکنیم به نحوی که زاویه  مثلث ها سالم بمانند . حال پازل به دست آمده را طوری حرکت می دهیم که سه زاویه کنار هم قرار بگیرند .  زاویه ی جدید نیم صفحه است وثابت می کند ، مجموع زاویه های هر نوع مثلثی 180 درجه است.

 

 

منابع:

روشهای آموزش خلاقیت به دانش آموزان-احمد اکرمی ابر قویی

فنون تدریس- محمد حسن پروند – دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران

مجلات رشد آموزش ریاضی رشد معلم 2- آبان 82

نوشته شده توسط آقاجانلو و رضایی در ساعت 18:51 | لینک  | 

ریاضیات

چگونه اعتماد به نفس دانش‌آموزان را تقویت کنیم ؟

کارهایی را که معلم باید در این راستا انجام دهد:

تشویق دانش‌آموزان به کارکردن و فکر کردن به طور مستقل راهی برای پیشرفت و رشد مهارتهای حل مسئله و موفقیت در انجام تمرینات و امتحانات است .

تقریباً تمام معلم‌ها دانش‌آموزانی دارند که می‌توانند مسائل ریاضی را به خوبی در کلاس حل کنند . اما در ارزشیابی‌‌های رسمی نمی‌توانند همه فهم و درک خود را نشان بدهند . بعضی ها در سر امتحان مشکل‌شان مشخص می‌شود  بعضی‌ها تا سئوال را می‌بینند دستشان را بالا می‌گیرند تا سئوال کنند و کسی کمکشان کند و بعضی‌ها توضیحات نامفهومی می‌نویسند که کوچکترین نشانی از معلوماتشان ندارد . خبر خوش اینکه !

با چند تکنیک ساده می‌توانیم سطح اعتماد به نفس بچه‌ها را بالا ببریم ، عادت به انجام دادن کارهای مستقل آنها را افزایش بدهیم و به دانش‌آموزان‌مان کمک کنیم مهارتهای ارتباطی‌شان را برای روز امتحان زندگی آینده‌شان بهتر کنند .

« در کلاس محیطی حمایت کننده به وجود بیاوریم »

برای ایجاد اعتماد به نفس ریاضی در بچه‌ها سعی کنیم جو کلاس به جای رقابتی ، حمایتی باشد . که بهترین راهش این است از بچه‌ها بخواهیم در گروههای کوچک و با هم کار کنند ولی با استراتژی‌های متفاوت . مثلاً در هر گروه یک دانش‌آموز می‌تواند از مکعب‌های بازی استفاده کند ، یکی دیگر نمودار بکشد ، دیگری از محاسبات استفاده کند و نفر دیگر تمام مراحل را بنویسد نه اینکه در عین حال بچه‌ها را تشویق کنیم به طور منظم از همدیگر کمک و راهنمایی بگیرند و مدام منتظر ما باشند تا کمک‌شان کنیم این جمله را در کلاس مد کنیم که قبل از اینکه از معلم بپرسید از سه نفر دیگر بپرس ! این جمله ساده را به دانش‌آموزان یادآوری کنیم که آنها دانش‌ لازم برای کمک کردن به هم را دارند و به آنها می گوید بچه – و نه فقط معلم‌ها می توانند درست جواب بدهند و بالاتر از این در کلاس ( جو اعتماد – همکاری – مشارکت ) به وجود می‌آید و استقلال دانش‌آموزان را تشویق می‌کند .

بیشتر کردن آگاهی دانش‌آموزان از خودشان به عنوان یادگیرندها توانایی در جهت موفقیت در امتحان است  . این کار را با در دسترس قرار دادن تمام منابع درسی شروع کنیم . به بچه‌ها یاد بدهیم که ابزارها ( لغت‌نامه‌ها ماشین حساب ، وسایل کمک درسی
و ...) به همه تعلق دارد و باید در زمان لازم مصرف شوند . به این ترتیب به بچه‌ها اجازه می‌دهیم بفهمند که ما مطمئنیم آنها می توانند مسائل را حل کنند و منابع مورد نیازشان را فراهم بیاورند .

به بچه‌ها یا بدهیم دوری کردن از آنچه قبلاً می‌دانسته‌اند مثلاً به آنها نشان بدهیم چطور با استفاده از کتاب درسی به دالان حافظه‌شان سفر کنند این کار به خصوص وقتی با موضوع درسی جدیدی دست به گریبانند ، مفید واقع می‌‌شود . فعلاً اگر تفریق اعداد بزرگ ایجاد مشکل کرده است از بچه‌ها بخواهیم صفحاتی را پیدا کنند که برای اولین بار تفریق دو رقمی در آنجا تدریس شده است . ما می خواهیم بچه‌ها را تشویق کنیم که به تدریج به عقب برگشتن را خودشان انجام دهند این عمل بچه ها را به موفقیت‌های گذشته‌شان در یادگرفتن می‌اندازد و معلومات گذشته و جدید را به نحوی به هم وصل می‌کند ، تفکر روشن و واضح را به بار می‌آورد .

نوشته شده توسط آقاجانلو و رضایی در ساعت 17:55 | لینک  | 

بيكن : رياضيا ت دروازه ي ورود به ديگر علو م است .          

 

يكي از موانع يادگيري ، عدم توانا يي دانش آ موزان در درك ، گسترش ،بسط وتعميم مفاهيم  و مهارت ها واستفاده از آنها در انجام فعاليت هاست . به منظور درك عميق دانش آموزان از مفاهيم  و گسترش توانا يي ها يشان در بر قراري ارتباط بين آنها  ود ست يابي  به اصول وتشكيل  فرضيه وديگر  اهداف آموزشي ،انجام فعاليت هاي متنوع در ابعاد گونا گون امري اجتناب نا پذير است . از طرف ديگر ،ارا يه ي كليه ي فعاليت هاي ضروري جهت دست يابي  به اهداف بر نامه ريزي آموزشي و پا سخ گويي به نيازهاي دانش آموزان در زمينه ي فرا گيري  عميق واستحكام بخشيدن به ياد گيري ،در كتاب درسي امكان پذير نمي باشد . لذا به منظور جلو گيري از افزايش حجم كتاب درسي وپاسخ گويي به تفاوت هاي فردي ونياز هاي دانش آ موزان جهت دست يابي به فراگيري عميق نياز به تمرين هاي خارج كتاب و معلم ساخت مي باشد .

از طرف ديگر محتواي كتاب هاي درسي آموزش وپرورش براي ميانگين استعدادي و هوشي دانش آموزان كشور تا ليف شده و نياز مبرم است  كه محتواي آموزشي مدارس ،متناسب با تنوع استعدادي دانش آموزان تكميل گردد .تا دانش آموزان  با استعداد را در راه رسيدن به اهداف آموزشي  با لا ياري  رساند .

نوشته شده توسط آقاجانلو و رضایی در ساعت 17:52 | لینک  | 

 

مراحل ارائه ی درس درکلاس:

 

1-  مرحله ی مجسم: در این مرحله باید بابازی با پرسش وپاسخ فردی – گروهی-با مشاهده –داستان نمایش با کمک وسایل آموزشی دانش آموز با مفهوم آشنا شودودر ذهن او نقش ببندد وتا اندازه ای با آن خو گیرد.

 

2-  مرحله ی شفاهی : معلم با بازگو کردن پاسخ هایی که در مرحله ی مجسم از فرا گیران گرفته به آن ها نظم می دهد وسعی در تفهیم مطلب می کند ( تکرار دسته جمعی یا انفرادی)

 

 

3-  مرحله ی نیمه مجسم( تصویری): کار مرحله ی اول ونتایج آن در این مرحله به صورت تصویری ونیمه مجسم در می آید. از تصاویر کتاب عینا نباید در این مرحله استفاده شود بلکه باید مشابه آن مورد استفاده قرار گیرد.

 

4-  مرحله ی کنترل : کنترل کنیم تا چه اندازه در مرحله های قبل به هدف درس رسیده ایم تمرین های کتاب برای این پیش بینی شده است وباید در مدرسه انجام گیرد.

 

5-  مرحله ی رفع اشتباهات وبه کار گیری درس: در این مرحله معلم کار انجام شده توسط

 دانش آموزان را می بیند و به آن هایی  که مطلب را در نیافته اند در تخته کلاس یا دفتر تمرین ، تمرین های اضافی می دهد.

 

رفع اشتباه                 کنترل                 نیمه مجسم                             شفاهی          م               
نوشته شده توسط آقاجانلو و رضایی در ساعت 17:10 | لینک  | 

* * چگونگی ارائه ی درس ریاضی در کلاس:

 

 

 

هدف درس

چه مفاهیمی دارد

نحوه ی ارائه ی درس

ارائه ی تکلیف

 

 


 

 

نوشته شده توسط آقاجانلو و رضایی در ساعت 17:7 | لینک  | 

                     

 

      درک عمیق وتثبیت هر مفهوم در ذهن کودک باید از سه مرحله ی اساسی زیر بگذرد

     تا به طور عمیق وفراموش نشدنی در ذهن او جای بگیرد.

 

1-  مرحله ی احساس مفهوم :کودک با مشاهده ی تجربه ی شخصی کشف مفهوم می کند واز مفهوم در ذهن خود نقشی اولیه می سازد.

2-  مرحله ی خو گرفتن :با استفاده از تجربیات افراد مورد اعتماد ورفتار دیگران مفهوم برای کودک خودمانی می شود وجای خود را برای یاد گیری عمیق در ذهن او باز می کند.

3-  مرحله ی عرضه وبه کار گیری مفهوم:با به کار گیری مطلب در وضعیت های مشابه درک مفهوم عمیق تر می شود.

احساس                                        خوگیری                                       عرضه وبه کار گیری

نوشته شده توسط آقاجانلو و رضایی در ساعت 17:4 | لینک  | 

مجموعه آموزشی کوئیز نر شامل کار آمد ترین وسایل کمک آموزشی ریاضی است.

 این وسایل عبارتند از مکعب های پایه ده،میله های ده تایی، صفحات صد تایی،

 صفحات کوئیز نر  و میله های شمارش.

در این راهنما موارد کار برد مجموعه آموزشی کوئیزنر در آموزش ریاضی سال های

اول تا پنجم بیان شده است.

اول                    دوم                      سوم                  چهارم                  پنجم

طبقه بندی               مقایسه اعداددو رقمی                معرفی مضرب 1000                  کسر معادل واحد                     نسبت وتناسب

تناظریک به یک     خاصیت شرکت پذیری جمع        مفهوم ضرب                               کسر معادل صفر                    حجم وبقا حجم

تساوی                       جمع های اساسی                         مفهوم وزن                    جمع کسر های متعارفی           تقسیم اعداد اعشاری

کمتری وبیشتری       جمع اعداد دورقمی                       مفهوم کسر                مفهوم اعداد اعشاری

مفهوم ترکیبی اعداد     جمع اعداد دو رقمی با انتقال                                         مقایسه ی اعداد اعشاری

 مفهوم  جمع                 معرفی مضرب های 100

مجهول یابی                 جمع اعدا د سه رقمی

ارزش مکانی                 جمع اعدا د سه رقمی با انتقال

                                     تفریق اعداد دو رقمی 

                                    تفریق اعداد دو رقمی

                                     تفریق اعداد سه رقمی 

                                     تفریق اعداد سه رقمی  با انتقال

                                     آشنایی با مفهوم ضرب

 

 

راهنمای کاربرد مجموعه آموزشی کوئیزنر به پنج قسمت تقسیم شده ودر هر پنج پایه قابل استفاده می باشد.

 استفاده از میله های شمارش در کنار مکعب ها، میله های ده تایی وصفحات صد تایی سبب تنوع بیشتری در امر آموزش می شود وتنوع نیز معمولا توجه بیشتر دانش آموز به موضوع درس را به دنبال دارد.

 

 

 

نوشته شده توسط آقاجانلو و رضایی در ساعت 19:48 | لینک  | 

معرفی بعضی از وسایلی که در آموزش دوره ی ابتدایی کاربرد دارند:

 

 

1-   کوئیزنر

2-   تابلوی مغناطیسی

3-   تابلوی میخی

4-   دومینو وپازل

5-   ترازوی آموزشی

6-   چرتکه ی افقی

7-   قاب شفاف

8-   میله های تقسیم شونده

 

نوشته شده توسط آقاجانلو و رضایی در ساعت 19:44 | لینک  | 

نقش وسايل آموزشي دريادگيري درس رياضي :

 

- وسيله مو زشي : وسيله اي است كه معلم بتواند از آن در آموزش استفا ده كرده ومفهو م درس را  براي دانش آموز قابل درك وفهم نمايد و دانش آموز نيز بتواند با بكار گيري آن ، مطا لب درس را بخوبي ياد بگيرد  .باتوجه به مطلب فوق وسايل آموزشي مي توانند درمكانهاي مختلف  با امكانا ت مختلف و در زمانهاي مختلف  متفا وت باشند . مثل : انواع ميوه ها گلها نخ ها مقوا ها كارتن هاي و كاغذ هاي بزرگ وكو چك - تا بلو هاي  نمدي مغنا طيسي  چو بي و...-دانه هاي حبو بات -  ني هاي و ميله هاي چوبي و پلاستيكي انواع دكمه ها سنگريزه ها -  هسته ي ميوه ها و خلاصه  تمام وسايلي كه ما را در رسيدن به هدف ياري نمايند .

نوشته شده توسط آقاجانلو و رضایی در ساعت 17:28 | لینک  |